انواع ترمز

انواع ترمز

انواع ترمز: سیستم ترمز زمانی که خودرو در حال حرکت است برای کاهش سرعت اسفاده می شود. واکنشی که سیستم ترمز در زمان رانندگی از خود نشان می دهد در هر نوعی یکسان است چرا که همه آن ها تنها یک هدف هدف را دنبال می کنند و آن کم کردن شتاب اتومبیل است. در […]