انواع موتورهای الکتریکی

انواع موتورهای الکتریکی

الکتروموتورها دسته ای از موتورهای الکترونیکی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند. این موتورهای الکتریکی به وسیله یک میدان مغناطیسی که درون سیم پیچ تولید نیرو می کند و به قسمت اصلی موتور آن را اعمال می کند، عمل می کنند. این ماشین های الکترونیکی از انواع بسیاری برخوردارند که […]