ترمز الکتروموتور مغناطیسی (SEW)

ترمز الکتروموتور مغناطیسی

یکی از انواع ترمز الکتروموتورها ترمز مغناطیسی الکتروموتور است که با نام دیگر ترمز SEW است. این ترمز الکتروموتور در انواع مختلف سیستم های ترمزهای مکانیکی بسته و استفاده می شود. این ترمز ها برای توقف شدن آنی موتور انواع وسایل باربری استفاده می شود. در این ترمزها نیروی الکترومغناطیسی برای اعمال شدن مقاومت مکانیکی، […]