پیشینه الکتروموتور

الکتروموتور

اولین الکتروموتور (موتور الکتریکی) یک الکتروموتور استاتیکی ساده است که در سال ۱۷۴۰ توسط اندرو گوردون به وجود آمد. پس از او در سال 1820 آندره ماری موفق به کشف قانون آمپر شد این قوانین اصولی است که تولید نیروی مکانیکی را باه وسیله میدان مغناطیسی و جریان الکتریکی توضیح می داد. این ایده توسط […]