انواع الکتروموتور DC

انواع الکتروموتور DC

انواع الکتروموتور DC: الکتروموتور DC از منبع تغذیه ای جریان مستقیم استفاده می کند تا بتواند پمپ ها، فن ها، کمپرسورها و چرخ ها را وادار به حرکت کند. این موتورها از تأثیر میدان الکترومغناطیسی و رساناها برای تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی استفاده می کنند. الکتروموتور DC از انواع گوناگونی برخوردار است که […]